Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikající fyzické osoby David Hašek, IČ: 17102073, se sídlem Švédská 2500, 272 01 Kladno, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Kladno pod č.j. OŽ/2562/22/MAR (dále jen "fotograf") upravují v souladu s ustanovením §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále jen jako "klient")

  • Objednání rezervace termínu

Termín, čas a druh fotografování si lze sjednat telefonicky na tel. +420 777 343 676, emailem: davhasek@seznam.cz nebo přes sociální sítě.

Objednávka termínu se stává závaznou po uhrazení zálohové faktury. Zálohová faktura je splatná do týdne od jejího vystavení.

Uhrazená záloha bude odečtena z konečné ceny za fotografování.

Doba fotografování je individuální a liší se v závislosti na domluvě fotografa s klientem a zvoleném foto balíčku.

  • Dodání fotografií

Dodací lhůta hotových fotografií je 2 týdny od uskutečněného fotografování. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 týden prodloužit. Fotografie jsou dodány v digitální podobě v soukromé online galerii ve formátu JPG.

  • Cena a platba – platební podmínky

Zálohová faktura je splatná do týdne od potvrzení rezervace fotografem. Zbývající částka za fotografické služby je splatná 14 dní od uskutečněného fotografování.

  • Práva užívání

Komerční použití fotografií není povoleno.

  • Výběr a zpracování fotografií

Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.

  • Archivace fotografií

Digitální fotografie ve formátu RAW jsou archivovány po dobu 6 měsíců od focení, poté jsou tyto fotografie, v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, smazány bez možnosti obnovení. Fotografie ve formátu JPG se archivují po dobu jednoho roku. Pokud klient fotografie ztratí nebo dojde k jinému poškození, může si během doby archivace zdarma vyžádat jejich znovu zaslání online.

  • Svatební fotografování

Klient se zavazuje, při focení svatby delší než 4 hodiny, poskytnout fotografovi občerstvení.

  • Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2023. Klient potvrzuje, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměn, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a že je v plném rozsahu akceptuje.

  • Osobní údaje

Se všemi osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
O zpracování osobních údajů.